Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Fontys Hogeschool Kind en Educatie biedt op haar vijf locaties (Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Veghel en Venlo) een breed scala aan opleidingen. Naast de bacheloropleiding (Pabo) biedt zij de opleidingen Pedagogisch Management Kinderopvang (PMK) en de deeltijd masteropleidingen Leren en Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Daarnaast is het instituut partner van Magistrum opleidingen. Binnen dit verband biedt de hogeschool verschillende leiderschapsopleidingen zoals de opleidingen basis- en vakbekwaam aan.

FHKE leidt leraren, pedagogisch managers en schoolleiders op die het vermogen en de bereidheid hebben om hun professioneel kapitaal met behulp van een onderzoekende en lerende houding voortdurend te ontwikkelen. Zij dragen actief bij aan de ontwikkeling van hun beroep. Eigenaarschap en persoonlijke betrokkenheid zijn drijvende krachten. Door het ontwikkelen van leiderschap en leraarschap wil het instituut bijdragen aan schoolontwikkeling in haar regio.

De masteropleiding ‘Master Leadership in Education’ (MLE) is een modulaire masteropleiding met een omvang van 60 EC (1680 studie uren). De opleiding is ontwikkeld voor en gericht op leidinggevenden in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo). Het onderwijsprogramma heeft een omvang van 60 EC, wordt verdeeld over twee jaar in deeltijd uitgevoerd en is modulair van aard. De modulen hebben een omvang van 5 EC, en zijn ook los te volgen met het oog op herregistratie schoolleidersregister. De MLE is NVAO geaccrediteerd.

De MLE is bedoeld voor ambitieuze schoolleiders en leidinggevenden, die zich verder willen professionaliseren tot excellent (school)leider op masterniveau. Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. Zij geven niet alleen leiding op basis van praktische wijsheid, maar ze weten de juiste keuzes ook te maken vanuit een stevige theoretische kennisbasis en deze te verbinden aan hun eigen specifieke context. Het belang van een sterke schoolleider is toegenomen, parallel aan de toegenomen autonomie van scholen. Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van het onderwijs vooral wordt bepaald door de professionaliteit van de leraren. Het vermogen van de schoolleider om de professionaliteit van het team te versterken, om een onderzoekend en lerend klimaat te scheppen en zo schoolontwikkeling te stimuleren is daarom essentieel. MLE helpt schoolleiders om zich te ontwikkelen tot zo’n krachtige schoolleider, die in staat is tot kritische reflectie, die leiding kan geven aan een professionele leergemeenschap, die kan denken op een hoog abstractieniveau en die kan omgaan met een divers krachtenveld. Een schoolleider moet het team immers kunnen inspireren en begeleiden bij innovaties gericht op de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Scroll Up