œ Operation Education

œ Operation Education creëert richting, ruimte en ruggesteun voor transformatie in het onderwijs. Wij faciliteren, equiperen en mandateren leiders (teamleiders, directeuren, bestuurders) in onderwijs & ontwikkeling opdat zij verandering in hun organisaties en in het onderwijsveld kunnen leiden.

Het doel van onderwijs

In de afgelopen jaren sprak het team van œ Operation Education met vele professionals (zowel uitvoerenden als leiders) in onderwijs en ontwikkeling over leiderschap in het onderwijs, over hun visie op goed onderwijs, hun waarden en principes en het in lijn brengen van hun handelen daarmee. Ondanks de grote diversiteit in context, culturele, sociale of maatschappelijke achtergrond, blijken zij grotendeels dezelfde waarden en principes te delen wat betreft het doel van onderwijs en ontwikkeling:

  • te kunnen zijn en mogen worden wie je bent, ieders unieke potentieel ontketenen;
  • samen het leven leren én samen leren leven;
  • eigenaarschap kunnen nemen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar we streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam.

Schoolleiders ervaren steeds duidelijker dat de leerlingen iets heel anders nodig hebben dan het huidige systeem kan bieden. Ze willen ieders unieke potentieel centraal stellen en daarmee de behoeften en de persoonlijke ontwikkeling van het kind of de jongere als uitgangspunt nemen. Zij zoeken daarvoor naar nieuwe manieren van organiseren en inrichten van onderwijs. Het huidige systeem is daarbij niet langer richtinggevend, waardoor juist het hebben van een eigen diepe visie bepalend is, die richting geeft bij de keuzes die je maakt.

Transformatie

Een dergelijke nieuwe manier van kijken naar onderwijs vraagt om een transformatie. Transformatie begint met het stellen van de vragen die het mogelijk maken nieuwe antwoorden te vinden. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is het doel van onderwijs? Wat is de rol van onderwijs in de samenleving? Wat zie je als je eigen doel of bedoeling van jouw rol en van jouw school? Wat is ons gezamenlijke hogere doel als samenleving? Op basis waarvan neem je beslissingen? Naast ieders eigen visie, specifiek voor de eigen context, is er een gezamenlijk antwoord nodig, om op landelijk of zelfs internationaal niveau invulling te kunnen geven aan datgene wat leiders in onderwijs en ontwikkeling zien als gewenst onderwijs en gewenste ontwikkeling voor onze samenleving.

Het onderwijs transformeert daarmee van een hiërarchisch systeem – dat uitgaat van gemiddelden en gebaseerd is op onderscheid tussen niveaus, op kennisoverdracht, losse vakken en externe beoordeling – naar een ecosysteem met aandacht voor uniciteit, de kracht van verbinding, duurzaamheid door nabijheid, gedeelde verantwoordelijkheid en diversiteit.

Community

De groep professionals in het onderwijs dat zich bewust is van het gat tussen wat zij zien als goed onderwijs en de huidige praktijk, groeit sterk. Zij verkennen manieren om hun handelen in lijn te brengen met deze waarden en principes, richten nieuwe scholen op of transformeren hun bestaande school. In de community van œ Operation Education ondersteunen zij elkaar en leren van elkaar. De community heeft daardoor de vorm van een lerende en zich samen ontwikkelende beweging, bestaand uit scholen, schoolleiders en andere leiders in onderwijs en ontwikkeling. Zij zetten zich in voor de transformatie van het onderwijs op basis van deze principes. Ieder in zijn eigen context, gezamenlijk voor het bredere onderwijsveld en de samenleving.

Stichting œ Operation Education

Het vaste team van œ Operation Education bestaat uit Claire Boonstra, Nanda Carstens, Claudette Verpalen, Stef van Wickeren en Anaïs Besemer, met ondersteuning van een groot netwerk van betrokkenen zoals onderwijsvernieuwers, denkers en deskundigen uit binnen en buitenland. œ Operation Education werkt nauw samen met vernieuwende leiders in onderwijs en andere educatieve instellingen alsmede met leiders in beleid, politiek en bedrijfsleven om verbinding te leggen en een katalysator te kunnen zijn voor de transformatie op alle betrokken niveaus. œ Operation Education legt verbinding tussen leiderschapsexperts, transformatiedeskundigen, visionairs, denkers en wetenschappers van buiten het onderwijs en leiders in het onderwijsveld.

Expeditie Leiderschap

œ Operation Education organiseert jaarlijks Expeditie Leiderschap – een intensief en persoonlijk traject voor leiders in onderwijs en ontwikkeling die zelf in hun eigen context en samen voor het gehele onderwijsveld, verantwoordelijkheid willen nemen voor de transformatie die nodig is. Daarnaast organiseert ze masterclasses, workshops, ondersteunt schoolleiders en hun scholen bij transformaties, organiseert inspirerende bijeenkomsten en presentaties en is gesprekspartner voor media en overheden.

ANBI

œ Operation Education is een stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de organisatie en de activiteiten van de stichting ten behoeve van een duurzame voortzetting van œ Operation Education. Stichting Operation Education heeft een ANBI status. Dit houdt in dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut.

Scroll Up