Selecteer een pagina

3.4 Verantwoording

Documenten Kwaliteitszorg

In deze leergang gaan de deelnemers aan de slag met de afdeling Documenten van het instrument ParnasSys Mijn Schoolplan (P-MSP). Het instrument ParnasSys Mijn Schoolplan (P-MSP) heeft een naam die niet helemaal toereikend meer is, omdat het de mogelijkheid biedt om vorm te geven aan een flink aantal beleidsstukken. In deze leergang wordt er aandacht besteed aan vier documenten:
1. De module Schoolrapportage
2. De module Analyse Referentieniveaus
3. De module Scholingsplan
4. De module Veiligheidsplan

Bekijk dit aanbod

Het team betrekken bij het schoolplan en jaarplan (uitwerken)

In deze leergang gaan de deelnemers aan de slag met het opstellen van het schoolplan en het jaarplan, maar het accent ligt op het betrekken van het team daarbij. In de kern gaat het daarbij om strategisch management, namelijk om de vraag: hoe zorgt de schoolleiding ervoor, dat de medewerkers en andere stakeholders betrokken zijn bij het vaststellen en het uitwerken van het schoolbeleid. Met name daar waar het gaat om de uitwerking van de grote ontwikkeldoelen (in het schoolplan – uitgewerkt in het jaarplan) vraagt dit een (samen) lerend team, een professionele leergemeenschap en vormen van onderzoeksmatig werken. Deze leergang is ook geschikt voor scholen die hun schoolplan al af hebben, omdat het accent ligt op het betrekken van het team bij het schoolbeleid.

Bekijk dit aanbod

Kwaliteitszorg en het gebruik van instrumenten voor kwaliteitszorg

Veel scholen in Nederland gebruiken voor hun kwaliteitszorg een aantal samenhangende instrumenten: (ParnasSys) WMK (3800 scholen), (ParnasSys) Mijn Schoolplan (3600 scholen) en (ParnasSys) Mijn Schoolteam (1200 scholen). Echter, een instrument aanschaffen is één, een instrument (conform de bedoeling) gebruiken is twee. Wij merken dat er nog veel ruimte is voor verbetering van gebruik (technisch) en aanpak (tactisch). En we weten dat veel scholen behoefte hebben aan een korte, praktische en theoretische kennismaking met de genoemde drie instrumenten. De leergang richt zich enerzijds (in bescheiden mate) op de techniek en anderzijds op het gebruik conform de bedoeling. Met name kennis van de achterliggende concepten is van belang voor het adequaat gebruiken van (ParnasSys) WMK, (ParnasSys) MSP en (ParnasSys) MST.

Bekijk dit aanbod

Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken

De opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengstgericht werken is bedoeld om het kwaliteitsbeleid te verankeren in de school en daarbij gebruik te maken van het instrument (ParnasSys)| WMK-PO. Bij deze opleiding gaat het niet om een quick fix. Samen met de deelnemers focussen we drie jaar (10 modules) op het vormgeven aan kwaliteitsbeleid. Omdat WMK-PO steunt op de PDCA-cirkel van W. Edwards Deming, hebben we de opleiding vormgegeven aan de hand van de segmenten Plan – Do – Check – Study – Act – Respond. De opleiding richt zich op drie vragen: hoe zorg ik voor een (nog) betere school? Hoe zorg ik voor (nog) betere leraren en hoe zorg ik voor (nog) betere resultaten?

Bekijk dit aanbod

Leiding geven aan de ontwikkeling van leraren

In deze korte leergang is de dagelijkse lespraktijk van de leraar het uitgangspunt. De kernvraag is dan ook: hoe kan de schoolleiding een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lesgeven van de lera(a)ren? Flankerend leren de deelnemers hierbij –als middel- gebruik te maken van het (gevalideerde) instrument (ParnasSys) Mijn Schoolteam (zie Wijzer over zien en kijken, PO-Raad). P-MST (dat wordt gebruikt op circa 1200 scholen) is een instrument om leraren te observeren in hun dagelijkse praktijk. Op basis van de observatiegegevens wordt er een rapport samengesteld dat kan worden gebruikt bij het nagesprek, en in de gesprekkencyclus. P-MST genereert teamoverzichten (vlootschouw) die met het team kunnen worden besproken. Op basis van de vlootschouw kunnen leraren in leerteams aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling.

Bekijk dit aanbod

Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (bestuursniveau)

Deze leergang richt zich op het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement met behulp van de bovenschoolse versie van het instrument (ParnasSys) Werken Met Kwaliteit (P-WMK-BM). Het instrument wordt door honderden besturen gebruikt. Met behulp van WMK-BM kunnen organisaties hun eigen kwaliteit (organisatiekwaliteit) vaststellen, meten en verbeteren (uitslagen voorzien van verbeteracties). WMK-BM kan niet alleen gebruikt worden voor de ontwikkeling van de organisatie. In de leergang besteden we ook aandacht aan het inzetten van het instrument t.b.v. de kwaliteit van de scholen van de organisatie.

Bekijk dit aanbod

Vormgeven aan kwaliteitsbeleid (schoolniveau)

Deze leergang richt zich op het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement met behulp van het instrument (ParnasSys) Werken Met Kwaliteit (P-WMK). Het instrument wordt op circa 3800 scholen gebruikt. De kern van strategisch kwaliteitsmanagement is het parallel ontwikkelen van de school en de medewerkers. Voorop staat het ontwerpen van kwaliteit: wat is onze missie en visie, en wat zijn onze kernwaarden? En hoe kunnen we die operationaliseren in concreet beleid en/of gedrag? De deelnemers leren om kwaliteit meet- en merkbaar te maken. Vervolgens besteden we aandacht aan de vraag hoe de schoolleiding leiding kan geven, of laat geven aan de ontwikkeling van de school en de leraren. De leergang is een korte variant van de opleiding Kwaliteitszorg en Opbrengst-gericht werken.

Bekijk dit aanbod
Scroll Up