Selecteer een pagina

Aanbod Bureau Wolters herregistratie schoolleidersregister Ten aanzien van de herregistratie van leidinggevenden heeft Bureau Wolters leermodules ontwikkeld voor leidinggevenden in het primair onderwijs die aansluiten bij de huidige professionaliseringsthema’s conform het schoolleidersregister PO. In onze leermodules bouwen we de belangrijke vermogens van de leidinggevende verder uit. We gaan uit van de basis in het leidinggeven (basiscompetenties) en hebben de ambitie om deze basis te verbreden en te verdiepen (aan de hand van de verschillende professionaliseringsthema’s).
Onze leermodules zijn gecertificeerd door het schoolleidersregister PO. Bij het volgen van een enkele leermodule wordt voldaan aan de herregistratie voor wat betreft dat (hele) thema.
Inhoud Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod rondom het thema ‘omgaan met verschillen’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillen op klas-, team- en schoolniveau. De kennis en ervaringen die bij deze cursus aan bod komen helpen bij het leiding geven aan deze verschillen. Omgaan met verschillen is een belangrijk onderdeel in het hedendaags onderwijs. Mede dankzij de invoering van de wet op passend onderwijs, is het belang hiervan nog sterker geworden. Tijdens deze training komen alle deelthema’s aan bod: ‘Omgaan met verschillen in de klas’, ‘Omgaan met verschillen als team’, ‘Omgaan met verschillen in de schoolorganisatie’ en ‘Omgaan met verschillen in samenwerking’. De deelnemers werken aan een eigen visie rondom ‘het omgaan met verschillen’ die kan worden meegenomen in het schoolbeleid.
In de eerste bijeenkomsten wordt ingezoomd op ‘verschillen in de klas’. We leren op een verantwoorde manier omgaan met verschillen tussen leerlingen en zorgen dat ieder kind tot zijn recht komt m.b.v. afgestemd onderwijs. In deze bijeenkomsten wordt het gehele spectrum van opbrengst- en handelingsgericht verkend vanuit vier D’s: Data, Duiden, Doelen, Doen. Er zal worden ingezoomd op verschillende soorten data en het belang van kloppende (valide en betrouwbare) data. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan het analyseren en interpreteren van gegevens. Het diepgaand duiden van data is voorwaardelijk voor het formuleren van adequate doelen en het daadwerkelijke doen in de praktijk. In de bijeenkomsten zal dan ook de fase van het duiden ruimhartig aan bod komen als basis voor een afgestemd onderwijsaanbod.
Tijdens deze training wordt er gekeken naar het bewerkstelligen van een krachtige samenwerking binnen uw team. Naar hoe u uw team maximaal kunt laten functioneren, waarbij ieders kwaliteiten tot zijn recht komen. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Dit zegt iets over verwachtingen, voorkeuren en communicatie richting anderen. Tijdens deze training leert u zichzelf als schoolleider beter kennen en wordt u zich bewust van de gevolgen hiervan. Deze informatie draagt bij aan het professioneel handelen van u als schoolleider. U leert tijdens de bijeenkomsten om
deze kwaliteiten en valkuilen ook in kaart te brengen met uw team. Door hier aandacht aan te besteden als school creëert u een omgeving waarin iedereen zich bewust is van eigen kwaliteiten/valkuilen en die van elkaar. Het mes snijdt aan twee kanten: de uitkomsten zijn bruikbaar voor interacties tussen collega’s maar ook richting kinderen. Interactie bestaat altijd uit een wisselwerking. Door hier bewust van te worden creëer je kansen om tot een waardevolle interactie te komen.
Er wordt ook stilgestaan bij welke kwaliteiten en valkuilen de school bezit. Hiermee kan de school zich profileren in de omgeving. Verder gaat u op zoek naar waardevolle samenwerkingen (denk aan: ouders, zorgpartners, buurt, hulpverlening, vrijetijdscentra, buitenschoolse opvang enz.) die deze kwaliteiten kunnen aanvullen en versterken.
Doelgroep  Deze cursus is bedoeld voor registerdirecteuren (RDO) en/of Register adjunct directeuren (RADO)  van basisscholen die zich verder willen ontwikkelen. Het is ook mogelijk als aspirant R(A)DO deel te nemen. Door het volgen van deze cursus werkt de schoolleider aan zijn professionalisering op het gebied van ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ en aan de herregistratie vanuit het Schoolleidersregister PO. Alle deelthema’s van dit thema komen in de cursus aan bod.
Inhouden  Opbrengst- en handelingsgericht werken  Afstemmen op verschillen tussen leerlingen, klassen en leerkrachten  Teamrollen van Belbin  Weten hoe ze sterke en zwakke punten van teamleden kunnen matchen, zodat er van elkaar geleerd kan worden en gebruik wordt gemaakt van talenten.  Kunnen omgaan met verschillen in ervaring, generatie, persoonlijkheid, interesse, talent en achtergrond. En deze verschillen kunnen benutten.  Weten hoe ze zicht kunnen krijgen op verschillen en talenten in het team.  Het kunnen duiden van interactionele processen.
Aanmelden Aanmelden voor de leermodule ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ kan via een bericht naar info@bureau-wolters.nl .

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up