Selecteer een pagina

Ontwikkelen van personeel en organisatie

Globale opzet en inhoud

Om het thema van deze leergang uit te werken is voor een bepaalde opbouw gekozen. Samengevat is de leergang in de volgende modulebijeenkomsten opgebouwd:

 1. Motiveren, leren en schoolontwikkeling
 2. Creatie van strategische doelen voor een professionele leeromgeving
 3. De schoolleider als ontwerper van ontwikkeling binnen de professionele leeromgeving
 4. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de (toekomstbestendigheid) van een professionele leeromgeving
 5. Eindopdracht

Leerdoelen per bijeenkomst

Bijeenkomst 1: De schoolleider…

 1. Doet een verkenning van de richtinggevende theorieën en benaderingen (klassieke denkers, ordenings,-eigenschaps,- taakinhoud,- gedrags,- en procesdenkers) met betrekking tot motiverende factoren en de gedragingen en behoeften van uw medewerkers.
 2. Ontwikkelt vanuit de theorie inzicht in de mate en mogelijkheden om medewerkers te beïnvloeden.
 3. Creëert inzicht in de diversiteit binnen het team en leert deze verschillen te duiden.
 4. Reflecteert op welke motivatietechnieken in de praktijk reeds door hem worden toegepast en maakt zich nieuwe vaardigheden eigen met het oog op het onderscheid tussen de verschillen in medewerkers.
 5. Stimuleert de motivatie van de medewerkers voor kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de schoolorganisatie, mede door zelf daarin het voortouw te nemen.

Bijeenkomst 2: De schoolleider…

 1. Komt tot een krachtenveldanalyse van de externe ontwikkelingen (wetgeving, inspectie, maatschappelijke trends) en interne actoren (team, ouders, bestuurlijke bevoegdheden) en legt vervolgens de verbinding met de (nieuwe) ontwikkelingsdoelen van de schoolorganisatie.
 2. Verbindt dit complexe samenspel van verschillende belangen en samenwerking tot een integrale strategie rondom de ontwikkeling en professionalisering van medewerkers.
 3. Weet deze keuze voor een integrale strategie op een transparante wijze te verantwoorden en onderbouwen.
 4. Kan analyseren welke elementen uit de huidige personeelsinstrumenten op de school behulpzaam zijn voor professionalisering en ontwikkeling van het personeel en de organisatie en formuleert daaruit toekomstbeelden voor de school.
 5. De schoolleider heeft concrete aandachtspunten voor een (verbetering van het) professionaliseringsbeleid.

Bijeenkomst 3: De schoolleider…

 1. Heeft inzicht in hoe differentiatie binnen de schoolorganisatie invulling geeft aan de eisen die gesteld worden aan de motivatie en professionalisering van medewerkers;
 2. Geeft leiding aan een professionele leergemeenschap en werkt vanuit een collectieve ambitie;
 3. Leert een professionele cultuur te ontwikkelen waarbij verbindingen worden gelegd tussen zowel interne als externe samenwerkingspartners.

Bijeenkomst 4: De schoolleider…

 1. Heeft inzicht in omgevings-, demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze ontwikkelingen doorgronden, verwoorden en toepassen in het personeelsbeleid met betrekking tot de (verschillende) ontwikkeling van medewerkers.
 2. Kan de ontwikkeling van werknemers activeren en stimuleren door het toepassen van nieuw verworven leiderschapsinzichten en daarbij eventuele weerstanden te overbruggen.
 3. Analyseert de invloed van de inzichten uit de omgevings-, demografische- en maatschappelijke ontwikkelingen en bepaalt daaruit de belangrijkste (toekomstgerichte) consequenties voor differentiatie binnen de schoolorganisatie.
 4. Reflecteert op de implicaties van deze (nieuwe) differentiaties voor de inrichting van de structuur-, cultuur- en teamdimensies van de organisatie.

Bijeenkomst 5: De schoolleider…

 1. Geeft blijk van een onderbouwde visie op een (zelf gekozen) onderwijsontwikkeling uit de leergang die van invloed is op de ontwikkeling van het personeel en/of organisatie.
 2. Maakt een concreet plan voor de invoer van de onderwijsontwikkeling cq. veranderproces binnen de eigen schoolorganisatie en houdt daarbij rekening met aspecten van betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand.
 3. Weet sturing en leiding te geven aan het veranderproces en te anticiperen op beïnvloedende (f)actoren.
 4. Kiest een methode waarbij evaluatie en reflectie tijdens het veranderproces een structureel karakter krijgt en helpt een duurzame verandering te bewerkstelligen.
 5. Geeft in een presentatie zijn uitgewerkte veranderproces weer en geeft daarbij aan op welke wijze er zorg wordt gedragen voor een structurele verandering.

5 bijeenkomsten:

 1. 13 december
 2. 24 januari
 3. 28 maart
 4. 25 april
 5. 16 mei

Wat vindt u van dit aanbod?

Heeft u dit aanbod gevolgd? Help andere schoolleiders om een keuze te maken en laat hen weten wat uw ervaring was! Uw e-mailadres vult u alleen in ter verificatie, dit wordt niet bij uw waardering weergegeven.

Waardering

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Selecteer uw rating

Scroll Up