معادن زغال سنگ بیلیج در معادن مگالایاکال بوکارو جارکند